KOOLIKAPI KASUTAMISE KORD


1. ÜLDSÄTTED
1.1 Koolikappi võivad taotleda kõik kooli õpilased kehtestatud vormi alusel (Lisa 1).
1.2 Kapi tellija (lapsevanem) vastutab kapi kasutaja (õpilase) koolikapi kasutamise korra järgimise eest.
1.3 Kapi kasutusõiguse saamisel sõlmitakse tellijaga ja kapi kasutajaga leping koolikapi üürimise kohta (Lisa 2).
1.4 Igale õpilasele kinnitatakse üürimisperioodiks oma numbriga kapp.
1.5 Koolikapi kasutamisperiood algab alates lepingu sõlmimisest ja lõpeb 30. mail.
1.6 Arvestust kapi kasutamise üle peab direktori asetäitja majanduse alal.
1.7 Kapi kasutamise õigus vaadatakse üle iga õppeaasta alguses, üldjuhul pikeneb see heaperemeheliku suhtumise korral automaatselt.


2. KAPI KASUTAMISEGA SEOTUD KULUD
2.1 Kapi kasutamisel tuleb tasuda üüri summas 10 eurot.
2.2 Kapi eest tuleb tasuda kooli arvelduskontole SEB pangas (saaja: Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, a/k EE711010220011630019, selgitus: Kapp, klass, õpilase nimi).
2.3 Arvestust kapi üüritasu üle peab raamatupidaja.
2.4 Suveperioodiks kappe üürile ei anta.


3. ÕPILASE KOHUSTUSED
3.1. Õpilane kasutab kappi ainult eesmärgipäraselt.
3.2. Õpilane vastutab kapi korrasoleku eest.
3.3. Kapi üürnikul on keelatud anda kapi kasutamisõigust üle teistele õpilastele.
3.4. Juhul, kui õpilane lubab teisel isikul kasutada oma kappi, vastutab õpilane ise kapi seisukorra ning oma asjade säilimise eest.
3.5. Koolikappi ei tohi lõhkuda. Kapi sisse ja uksele on keelatud kleepida, joonistada, sodida või kappi muul viisil rikkuda.


4. ASJADE HOIDMINE
4.1. Õpilane võib hoida kapis isiklikke asju kogu üüriperioodi jooksul.
4.2. Asjad, mida on lubatud kapis hoida:
4.2.1 koolitarbed: õppevahendid, spordiriietus;
4.2.2 vahetusjalatsid;
4.2.3 kommunikatsioonivahendid.
4.3. Asjad, mida on keelatud kapis hoida:
4.3.1 toiduained;
4.3.2 lõhkeained, lõhkekehad või nende koostisosad;
4.3.3 ese või esemed, mille suurus ei vasta kapi suurusel.


5. VÕTME HOIDMINE
5.1 Õpilasele antakse kapi kasutamiseks üks võti.
5.2 Õpilane hoiab võtit enda käes.
5.3 Varuvõtmeid hoitakse kooli administraatori käes.
5.4 Juhul, kui õpilane kaotab võtme, võib kooli administraator avada luku varuvõtmega.
5.5 Kaotatud võtme asemele muretseb õpilane uue võtme s.t teeb duplikaadi võtme oma raha eest.


6. KAPI KASUTAMISE KONTROLL
6.1 Administraatoril või direktori asetäitjal majanduse alal on kahtluse tekkimise korral õigus kontrollida kapi seisundit ja sisu ainult õpilase või õpilase seadusliku esindaja juuresolekul. Kui õpilane või tema seaduslik esindaja puudub, peab kapi kontrollimiseks olema nende nõusolek.
6.2 Kontrollimise põhjuseks võib olla kahtlus, et õpilane hoiab kapis käesoleva dokumendiga või avaliku korra reeglitega keelatud esemeid.


7. KAPI ÜLEANDMINE
7.1 Õpilane annab kapi kooli administraatorile üle p 1.5. kokkulepitud ajaks.
7.2 Kapi üleandmise ajaks peavad kõik esemed olema kapist välja võetud ning kapp peab olema korda tehtud.


8. RAKENDUSSÄTTED
8.1. Kasutuseeskiri jõustub 2019. aasta 1. septembril.