Регистр документов


1. JUHTIMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli koolitusluba
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli põhimäärus
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli kodukord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaan
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli palgakorralduse põhimõtted
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppenõukogu koosoleku protokollid ja otsused
Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Kohtla-Järve Slaavi põhikooli töökorralduse reeglid
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumentide loetelu
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli asjaajamiskord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli pedagoogi eetiline koodeks
Kooli töötajaga arenguvestluse läbiviimise kord Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate täiendkoolituse kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumendiregister
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumendiregister (Koolide infosüsteem)
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate koosseis
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli digiplaan

 

2. SISEHINDAMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arengukava 2018 – 2020 + määrus nr.10  + seletuskiri
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arengukava 2015 – 2017 + määrus nr.1
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arengukava 2012-2014
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli sisehindamise aruanne 2010/2011 - 2013/2014
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2007 – 2010
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasiumi sisehindamise aruande 2007 – 2010 nõuniku tagasiside
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasiumi arengukava 2010 – 2013
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli RAHUOLU-UURINGUD
2017.-2018.õa Slaavi põhikooli sisehindamise kokkuvõte


3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDAMINE
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (viide Riigi Teatajale)
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava 2017-2018
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli päevakava
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli üldtööplaan 2018-2019.õa.
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord ja lisad + avaldusavaldus (eelklass)avaldus (HEV)
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arenguvestluste läbiviimise kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli aasta kontrolltööde läbiviimise kord

 

4. NOORSOOTÖÖ KORRALDAMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus


5. TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDAMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli tervisenõukogu töö korralduse alused