Члены попечительского совета

kjlvlipp.jpg

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

KORRALDUS

4.oktoober 2016 nr 1072


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. jaanuari 2013. a määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 8 lõike 1 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 16. detsembri 2015. a otsuse nr 137 „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogusse“ ning Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktori 14. septembri 2016. a taotluse nr 2-5.13/3141 alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
1) Svetlana Korotkova - koolipidaja esindaja;
2) Ilona Kekla - õpetajate esindaja;
3) Artjom Golubev - õpetajate esindaja;
4) Natalia Lyubakhina - lastevanemate esindaja;
5) Anna Pivneva - lastevanemate esindaja;
6) Sergei Krjatalov - lastevanemate esindaja;
7) Ljubov Dorošenko - lastevanemate esindaja;
8) Natalia Trifonova - lastevanemate esindaja;
9) Julia Vinogradova - lastevanemate esindaja;
10) Oksana Drozdova - lastevanemate esindaja;
11) Ruslan Elmurzajev - lastevanemate esindaja;
12) Natalja Domozhilova - toetava organisatsiooni esindaja;
13) Anita Lupina - õpilaste esindaja.

2. Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. novembri 2014. a korraldus nr 1070 „Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.