Устав ученического самоуправления

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

 

 

 

KINNITATUD

Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli

24.05.2019.a direktori käskkirjaga nr 1.1-2/14

 

 

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI

ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

 

1         ÜLDSÄTTED

 

1.1        Õpilasesindus on Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis vastavalt seadusele lahendab koolielu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, nende kohustustest ja õigustest. 

1.2        Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesindus vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3        Õpilasesindusel on õigus teha koostööd teiste noorte esindustega.

1.4        Õpilasesindusel on õigus kasutada Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli sümboolikat.

 

2         STRUKTUUR.

 

2.1        Õpilasesinduse liikmed on õpilased 6.- 9. klassist.

2.2        Klassi esindajad valitakse igal aastal septembri kuus. Nende ülesanne oma klassiõpilaste huvide esindamine ja klassivälise tegevuse aktiviseerimine.

2.3        Õpilasesinduse juhtorgan on juhatus, kuhu kuulub neli liiget; esimees, tema kaks asendajat ja sekretär.

2.4        Õpilasesindusse kuuluvatel õpilastel on kohustus osaleda õpilasesinduse koosolekutel ja töös. Liikmete põhiülesanneteks on info vahendamine klassides, klassi arvamuse esindamine, tegevust puudutavate ettepanekute esitamine.

2.5        Õpilasesinduse lahendamisel saab kujundada erinevaid rühme ja kommisioone.

 

3         SISSEKORRALDUS.

 

3.1        Õpilasesinduse tegevuse aluseks on õpilasesinduse põhimäärus ja tegevusplaan.

3.2        Õpilasesinduse korralised koosolekud on vähemalt kord kuus.

3.3        Õpilasesinduse erakorraline koosolek toimub, kui seda soovib 2/3 õpilasesinduse koosseisust.

3.4        Õpilasesinduse koosolekut kutsub tema esimees.

3.5        Infosid viib klassile õpilasesinduse esindaja.

3.6        Õpilasesinduse korralisi, erakorralisi ja suurkoosolekuid protokollitakse   ja protokollides avaldatakse kõike otsuseid . Protokollid vormistatakse e-vormides.

 

4         ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

4.1        Õpilasesindusel on õigus:

 • nõustada Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis õppetööd ja koolielu puudutavates küsimustes;
 • esitada üht esindajat hoolekogusse.
 • kaitsta ja esindada Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilaste huve juhtkonna ja õpetajate ees ning samuti väljaspool kooli;
 • taotleda õpilasesinduse projektide raha toetamist kooli juhtkonna poolt.

4.2        Õpilasesindusel on  kohustus:

 • ära sekkuda õppemetoodika koostamise protsessi.
 • algatada ja läbi viia üritusi kooli juhtkonna nõusolekul, viia läbi õpilaste seas küsitlusi, analüüsida nende tulemusi ja sellest tulenevalt teha ettepanekuid kooli juhtkonnale;
 • järgida traditsioone ja head tava,
 • kaitsta ja esindada õpilaste huve juhtkonna ja õpetajate ees ning samuti väljaspool kooli;
 • küsida vahendeid ja ainelist abi oma tegevuse realiseerimiseks kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras;
 • nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis õppetööd ja koolielu puudutavates küsimustes;

4.3        Esimehel on kohustus:

 • juhtida õpilasesinduse igapäevase tööd;
 • täidata õpilasesinduse esimehe tööd;
 • esimehel on õigus määrata ja kõrvaldada koosolekut;
 • järgida õpilasesinduse põhimäärust;

4.4        Esimehel on õigus:

 • kujundada lisatöörühme ja ka katkestada nende tegevust;
 • valmistada ette juhatuse koosolekud;
 • kutsuda kokku juhatuse ja õpilasesinduse koosolekud;
 • anda juhatusele ja õpilasesindusele aru oma tegevusest;

4.5        Õpilasesinduse juhatuse ülesanded.

 • informeerida kooli õpilasi õpilasesinduse ja juhatuse tegevusest;
 • esindada õpilasesindust vastavate volituste aluselteistes organisatsioonides;
 • lahendada, mis tahes sündmuste korraldamise küsimused.

 

5         OTSUSE TEGEMISE JÄRJEKORD.

 

5.1        Otsused tehakse avalikul hääletusel, välja arvatud üliõpilasesinduse juhatuse liikme peatamine (salajane hääletamine).

5.2        Kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest esindajatest.

5.3        Juhatusel on õigus teha otsus, kui hääletamisel osaleb üle poole selle liikmetest.

5.4        Otsused jõustuvad hetkest, mil esimees sellest teatab.

5.5        Esimehel on õigus otsus välja kuulutada, saates selle koos selgitustega arutamiseks.

 

6         VALIMISE KORRALDUS.

 

6.1        Õpilasesinduse valimised toimuvad avatud hääletuse teel.

6.2        Õigus esitada kandidaate juhatusse on kõigi üliõpilasvalitsuse liikmetega.

6.3        Juhatusel on õigus teha otsus, kui hääletamisel osaleb üle poole selle liikmetest.

6.4        Otsused jõustuvad hetkest, mil esimees sellest teatab.

6.5        Esimehel on õigus otsus välja kuulutada, saates selle koos selgitustega arutamiseks.

6.6        Esimehe varajase vallandamise võib teha, kui:

 • tema vastu 2/3 õpilasesinduse liikmetest;
 • mingil põhjusel ei saa ta oma ülesandeid täita.

 

7         PÕHIMÄÄRUSE  VASTUVÕTMINE JA MUUTMINE.

 

7.1        Põhimäärus võetakse vastu lihthäälteenamusega, selle vastuvõtmise poolt hääletas ½ kogu liikmelisusest + 1 häält.

7.2        Põhimäärus jõustub pärast seda, kui Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli  direktor on kinnitanud seda.

7.3        Põhimääruses tehakse muudatusi, kui õpilasesinduse juhatuse liige hääletas selle poolt.

 

8         LÕPPSÄTTED

 

8.1         Õpilasesinduse põhimäärus on heaks kiidetud Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli  õpilasesinduse koosolekul 15. mail 2019.a.

8.2        Põhimäärus jõustub 2019. aasta 1. septembril.